Cím: 1215 Budapest, Árpád utca. 1.
Fax: 06 (1) 425-2078
Telefon: 06 (1) 425-2078
Hirek Nostalgia

Híreink

Közvetlenül is benyújthatók a kártyapótlás igények!

2021.03.10.
Kommentek ()

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Gépjárműközlekedési Hatósági Főosztálytól kapott friss információ szerint a
https://kartyapotlas.kozlekedes.gov.hu/

linken közvetlenül is benyújthatók a kártyapótlás igények!

Amit a hibás - március 7. és november 1. között lejáró - tachográfkártyákról tudni kell

2021.03.05.
Kommentek ()

Az ITM tájékoztatta Szövetségünket ami szerint azokon a digitális tachográfkártyákon, melyeken a lejárat idő 2021. március 7. és november 1. közé esik, chip-hiba miatt a kártyák tanúsítványai ennél rövidebb ideig, 2021. március 6-ig érvényesek. Ezeknél a kártyáknál hiába a feltüntetett érvényességi idő, a kártyát a tachográf készülék nem fogja elfogadni, lejártként fogja kezelni, nem lehet majd használni. Az érintett gépjárművezetők díjmentesen kapnak új kártyát, de ehhez az kell, hogy igénylésüket elküldjék a kártyakibocsátónak!

A chip-hibás kártyákat a minisztérium mihamarabb és díjmentesen pótolja. Az igényeket haladéktalanul be kell jelenteni a kartyapotlas@itm.gov.hu e-mail-címen, hogy a gépjármű vezetője minél előbb hozzájusson az új kártyájához. A hibás kártyákkal dolgozó sofőrök változatlanul tudják végezni belföldi vagy nemzetközi munkájukat, ha a lenti tájékoztató lépéseit követik.

Az ITM folyamatosan fogadja a kérelmeket, és gördülékeny azok feldolgozása is. A kérelmekre többnyelvű válaszüzenetet küldenek a gépkocsivezetőknek, melyet a külföldi hatóságoknak is el kell fogadniuk. Az ITM a kártyahibáról  igyekszik értesíteni a külföldi államok ellenőrző hatóságait is. Várhatóan még március első hetében elindul egy online felület, melyen a kártyahasználók már sokkal könnyebben fel tudják vinni adataikat. Az online platform a tervek szerint 5 nyelven fogja az igazolást kiállítani. Fontos, hogy a gépjárművezetők minden nap, indulás előtt, illetve munka után végezzenek hőpapíros nyomtatást, ezeket a bevett gyakorlat szerint írják alá, és vezessék rá jogosítványuk számát! Egy esetleges közúti ellenőrzésnél a hőpapírokat, valamint az elküldött kártyacsere-kérelmet kell bemutatni(a minisztérium által visszaküldött többnyelvű igazolást is, ha ez már megérkezett a sofőrhöz). A chip-hibás kártyák adattartalmát azok utolsó üzemképes napján, 2021. március 6-án este érdemes egy adathordozóra lementeni, hiszen a gépkocsivezetőnek — akár elektronikusan, akár papíron — változatlanul fennáll az a kötelezettsége, hogy 28 napra visszamenőleg számot adjon a vezetési és pihenőidők ütemezéséről. Fenti okból a kártyacsere igényléskor a régi kártyát nem kell leadni, erre csak később, az új kártya megérkezése után szükséges sort kerítenie a gépjárművezetőnek!

A minisztérium kéri, hogy a beérkező igények feldolgozásának felgyorsítása érdekében a gépkocsivezetők ne jpg., PDF, gif stb. formátumú képeket küldjenek, hanem személyi adataikat szövegként gépeljék be az e-mailbe.

Az ITM tájékoztatását Hírlevélben küldjük meg Tisztelt Tagjainknak. Kérjük, hogy a Hírlevél érkezését visszaigazolni szíveskedjenek! Amennyiben nem kapják meg, akkor a fuvosz@fuvosz.com címre írják meg aktuális e-mail címűket és azt, hogy kérik a Hírlevelek küldését!
Forrás: ITM, MKFE, NiT Hunary

 

Módosult a BIREG-ről szóló rendelet.

2021.01.27.
Kommentek ()

Megjelent a MK 2021. évi 12. száma 294. oldalán a Kormány 18/2021. (I. 27.) Korm. rendelete a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet és a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról.
A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában, a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 16. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:„(7) A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet és a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 18/2021. (I. 27.) Korm. rendelet 1. mellékletével megállapított 13. mellékletének rendelkezéseit az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését követően elkövetett jogsértések tekintetében indult ügyekben is alkalmazni kell.”

2. § Az R. 13. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

3. § A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 4/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Magyarország területét érintő,

a) díj ellenében nemzetközi közúti árutovábbítást végző, 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjármű,

b) a saját számlás nemzetközi közúti áruszállítást végző, 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjármű, továbbá

c) a Magyarország területén végzett kabotázs fuvarozást végző tehergépjármű– az a) vagy b) pont szerinti jármű által a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti engedély alapján végzett fuvarfeladatot kivéve – az adott, Magyarország területén engedélyköteles vagy engedély birtokában végzett fuvarfeladatra,üresfutásra vonatkozó, a (3) bekezdés szerinti elektronikus fuvarregisztrációval (a továbbiakban: fuvarregisztráció) vehet részt a közúti forgalomban.”

3. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.(2) A 3. § a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1.    1.sz.melléklet a 18/2021. (I. 27.) Korm. rendelethez (file:///C:/Users/PTER~1/AppData/Local/Temp/MK_21_012.pdf)

         
         

Franciaországban 2021. január 1-től kötelező jelezni a jármű holtterét a 3,5 tonna feletti járműveken.

2021.01.11.
Kommentek ()

A francia hatóságok már ellenőrzik a holttérre felhívó matricák (táblák, felfestések) jelenlétét a járműveken, de egyelőre csak figyelmeztetnek, 2021. március 31-től azonban bírságot szabnak ki a matricák hiánya esetén, ezért indokolt a Franciaország területén közlekedő 3,5 t feletti járművek matricázása.
A tábla (matrica) magassága 25 cm, szélessége 17cm.
A jogszabály Pl. 1 db nyerges szerelvényre 5 db matrica felragasztását írja elő.
2021. március 31-ig ellenőrzés esetén a hatóságok nem fognak bírságolni, csupán tájékoztatni fogják a járművezetőket erről a rendeletről!
A jelzés ragasztással, szegecseléssel vagy bármilyen más rögzítéssel elhelyezhető a járművön, illetve felfesthető a karosszériára. Azon járművek, amelyek oldalán és hátulján már található olyan eszköz a holtterek jelzésére, amely megfelel valamely másik uniós tagállam jogszabályainak, eleget tesznek e rendelet rendelkezéseinek, nem szükséges a francia matricát is alkalmazni.
A jelzést úgy kell elhelyezni, hogy minden körülmények között látható legyen, és ne akadályozza a járművön kötelezően elhelyezendő táblák és feliratok láthatóságát, a különféle lámpák és jelzőberendezések láthatóságát, valamint a járművezető látómezőjét.

Tehergépjárművekre vonatkozó előírások:

A gépjárművek és a vontatmányok (pótkocsik) esetében a jelzést a jármű vagy pótkocsi hátsó oldalán, a hosszanti középsíktól jobbra, a talajtól számított 0,90 és 1,50 méter közötti magasságban kell elhelyezni, továbbá

  • a tehergépjárművek (vontatók) esetében: jelzést kell elhelyezni a jármű elejének első méterén belül – az üvegfelületek kivételével –, a bal és a jobb oldalon, a talajtól számított 0,90 és 1,50 méter közötti magasságban
  • a félpótkocsik esetében: jelzést kell elhelyezni a bal és a jobb oldalon a jármű királycsapja mögötti első méteren belül, a talajtól számított 0,90 és 1,50 méter közötti magasságban;
  • a pótkocsik esetében: jelzést kell elhelyezni a jármű elülső karosszériájának első méterén belül, a bal és a jobb oldalon, a talajtól számított 0,90 és 1,50 méter közötti magasságban.

Autóbuszokra vonatkozó előírások:

A meghatározott csuklós autóbuszokon és távolsági buszokon a holttereket mutató jelzéseket a csuklós járművet alkotó valamennyi kocsitesten el kell helyezni.
A jelzéseket az egyes kocsitestek elejének első méterén belül, az üvegfelületek kivételével, a bal és a jobb oldalon, a talajtól számított 0,90 és 1,50 méter közötti magasságban kell elhelyezni.
 

Kivételek, mentességek:

Azokat a gépjárműveket és vontatott járműveket, amelyek esetében műszakilag nem lehet betartani a talajtól mért magasságra vonatkozó előírást a jelzés elhelyezésére legfeljebb 2,10 méteres magasságban elhelyezett jelzésekkel kell ellátni.

A hátsó jelzés elhelyezésére vonatkozó kritériumok nem vonatkoznak azokra a gépjárművekre és vontatott járművekre, amelyeken ez műszakilag kivitelezhetetlen: konténerszállító járművek, az autószállító járművek, a félpótkocsis vontatók, a tartálykocsik, a platós járművek, az emelőkaros konténerszállítók és a nyergeskapcsoló-berendezések esetében. Ezeken a járműveken a jelzést olyan helyen kell elhelyezni a hátsó oldalon, amely összeegyeztethető azok műszaki jellemzőivel.

Az oldalsó jelzések elhelyezésére vonatkozó kritériumok nem vonatkoznak az olyan vontatott járművekre, amelyeken ez műszakilag kivitelezhetetlen. Ezeken a járműveken az oldalsó jelzéseket olyan helyen kell elhelyezni, amely összeegyeztethető azok műszaki jellemzőivel.

Mentesülnek az oldalsó és/vagy a hátsó jelzés elhelyezése alól azok a gépjárművek és vontatott járművek, amelyeken ez szerkezetileg kivitelezhetetlen.

Forrás: MKFE, NiT Hungary

 

 

 

 

A török Közlekedési Minisztérium tájékoztatása

2020.12.30.
Kommentek ()

A török Közlekedési Minisztérium tájékoztatása szerint az egészségügyi tárca elfogadta a szakmai szervezetek és a közlekedési minisztérium kérését, így a közúti áruszállításban tevékenykedő hivatásos gépkocsivezetők mentesülnek 2020. december 30-át követően is a 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszt bemutatásának kötelezettsége alól a Törökországba történő belépéskor. A tájékoztatás szerint a jelenleg megszokott gyakorlat szerint folytatódhat a tehergépjárművek beléptetése.
Forrás: ITM, MKFE

 

Az oldalt fejlesztette és üzemelteti az Ergo System

Ellenőrző kód

Kép újra töltése
Írja be a fenti betűket:
Híreink - FUVOSZ